Firma Neotop należy do rodziny działalności prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną 4SMART

 

Pragnąc przybliżyć, czym jest Spółdzielnia Socjalna 4SMART, należy najpierw wyjaśnić czym są spółdzielnie socjalne. Są to specyficzne formy przedsiębiorstw społecznych, tworzonych w większości przez osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie czy niepełnosprawność, mające trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych umożliwia im aktywizację społeczną i zawodową, integrację oraz podniesienie swoich kwalifikacji. W odróżnieniu od innych podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielnie wymagają od swoich członków dużej samodzielności i odpowiedzialności, gdyż obowiązuje w nich kolektywny sposób podejmowania decyzji, a każdy członek dysponuje w tym procesie jednym głosem. Dzięki temu, członkowie spółdzielni są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, co przekłada się na podniesienie poziomu samodzielności i długofalowego planowania. To członkowie spółdzielni dbają o finanse, zarządzają działalnością i wyznaczają kierunki rozwoju.
 
 
Spółdzielnia Socjalna 4Smart powstała w marcu 2016 roku, z inicjatywy czterech bezrobotnych osób. Spółdzielnia zajmuje się wspieraniem działań prospołecznych i osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem, społecznym i zawodowym, w szczególności dzieci, młodzież, osoby wchodzące w dorosłość, seniorów oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej, zawodowej, finansowej i społecznej.
 
Spółdzielnia realizuje to poprzez szeroko pojęte działania aktywizujące społecznie i zawodowo, np. organizację miejsc pracy, prowadzenie kursów i szkoleń, działania edukujące i przygotowujące do życia dorosłego, informatyzację osób starszych niwelującą ich wykluczenie społeczne.
 
W chwili obecnej Spółdzielnia Socjalna 4SMART prowadzi dystrybucję pucharów, medali okolicznościowych, trofeów sportowych i innych form nagród sportowych i nie tylko, artykułów sportowych w tym sprzętu treningowego i odzieży sportowej, metaloplastyką. Wszystkie te przedsięwzięcia powstały z inicjatywy członków Spółdzielni Socjalnej 4SMART i są przez nich obsługiwane.
 
 
Z uwagi na fakt, że osiągany zysk nie jest celem samym w sobie, lecz instrumentem służącym realizacji wyższych, społecznych celów, ustawodawstwo przewiduje szereg przepisów o charakterze preferencyjnym w stosunku do innych przedsiębiorstw. Brak uprzywilejowania oznaczałby tak naprawdę brak możliwości wyrównania szans, co do jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym i gospodarczym.
 
W związku z powyższym, powołując się na art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wskazujący jako zadanie własne gminy kwestie „współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego ustanawiający, iż na wniosek spółdzielni socjalnej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić spółdzielni socjalnej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym albo regionalnym lub art.  221  ustawy  z  dnia  27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  przewidujący możliwość  zlecania spółdzielni socjalnej innych  zadań,  niż określone  w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie,  jeżeli są przeznaczone na cele publiczne, związane z realizacją zadań danej jednostki samorządu terytorialnego, pragniemy przedstawić szeroką ofertę działalności Spółdzielni Socjalnej 4Smart.
 
 
Nawiązując do powyższego, serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty Spółdzielni Socjalnej 4Smart, gdyż zlecając jej zadania, nie tylko wspieracie Państwo jej cele i misję, ale również, w sposób pośredni, działalność ostatecznych beneficjentów, a więc najczęściej innych organizacji pozarządowych lub placówek oświatowych, które otrzymują wybrane usługi lub artykuły na preferencyjnych warunkach.
 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączoną do niniejszego listu ofertą Spółdzielni Socjalnej 4SMART.